Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

Tyto všeobecné obchodní podmínky ("Podmínky") společnosti Jaroslav Popelka, se sídlem Luběnice 82, IČO 69231320, email popelka.sport@seznam.cz, telefonní číslo 606710440, adresa provozovny U parku 79, Luzím, 78346, "prodávající  upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákonač. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdejších předpisů ("Občansky zákoník")vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících , a Nás jakožtoprodávajících, vzniklá v souvislostinebo na základě kupní smlouvy("Smlouva") uzavřené prostřednictvím E-schopu na webových stránkách www.cyklosportpopelka.cz.

Všechny informaceo zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženyv Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete...

Ustanovení těchto podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění podmínek můžeme jednostranně měnit a doplňovat . Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění P

Jak jistě víte tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši smlouvu platí , že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřenadistančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednistvím rzhraní webové stránky ("webové rozhraní e-schopu").

Pokud některá část podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-schopu, bude mít tato konkrétní dohoda před podmínkami přednost.

1.      NĚKTERÉ DEFINICE

1.1.   Cena, je finanční částka, kterou budete hradit Zboží;

1.2.   Cena ya dopravu je finan4n9 48stka, kterou budete hradit ya doručení Zboží  a to včetně ceny za jeho zabalení;

1.3.   Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

1.4.   DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

1.5.   Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

1.6.  Objednávka je Váš závazný návrh Smlouvy o koupi Zboží s námi;

1.7.  Uživatelský účet je zřízen na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchování     historie objednaného zboží a uzavřených Smluv;

1.8.  Vy jste osoba nakupující na naše E-schopu , právními předpisy označovaná jako kupující;

1.9.  Zboží je vše co můžete nakoupit na E-schopu.

 

2.     OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

2.1.  Koupi zboží je možné jen přes rozhraní E-shopu.

2.2.  Při nákupu zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace , které jste nám poskytli v Objednávce bumeme tedy považovat za správné a pravdivé.

 

3.     UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.  Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce

3.2.  Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-schopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváte.

3.3.  K tomu abychom mohli smlouvu uzavřít , je potřeba, aby jste na E-schopu vytvořili Objednávku . v tomto návrhu  musí být uvedeny následující údaje :

     a)  Informace o nakupovaném Zboží (na E-schopu  označujete Zboží , o jehož nákup máte zájem, tlačítkem "přidat do košíku";

     b)  Informace o ceně , Ceně za dopravu, způsob platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-schopu , přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvoleného zboží , způsobu jeho doručení a platby

     c)  Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a emailovou adresu;

3.4.  V průběhu tvorby objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím tlačítka "Objednat s povinností platby" Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení o souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka "Objednat s povinností platby" budou všechny vyplněné informace odeslané přímo Nám.

3.5.  Vaši objednávku Vám v co nejktratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy meni Námi a Vámi.

3.6.  Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. jedná se zejména o situace,  kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte vetší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci e-schopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být překvapivá. V případě, že nastane jakýkoliv důvod , pro který nemůžeme objednávku potvrdit , budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvyv pozměněné podoběoproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy na nabídku potvrdíte.

3.7.  V případě , že v rámci E-schopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky,a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové mlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce.Nova Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

3.8.  V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy , Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

3.9.  V případě , že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů . Způsob tvorby Objednávky je však totožný , jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

3.10. V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, aby jste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.

4.   UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1.  Na základě Vaší registrace v rámci E-schopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.

4.2.  Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny aktualizovat.

4.3.  Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelkým jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě , že dojde k jejich zneužití , neneseme za to žádnou odpovědnost.

4.4.  Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

4.5.  Váš uživatelský účet můžeme zrušit , a to zejména v případě když jej více než 1 rok nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.   

4.6.  Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwerového vybavení.

 

5.    CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

5.1.  Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky , která bude vždy totožná s Cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

5.2.  Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem

5.3.  Platbu Celkové Cena po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží.Úhradu Celkové cena můžete provést následujícími způsoby:

       a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. v případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 7 dnů.

        b) Dobírkou . V takovém případě dojde k platbě při doručení Zoproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

        c) Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí v Naší provozovně. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena spaltná při převzetí zboží.

5.4.  Faktura bude vystavena v elektronicé podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši emailovou adresu. Faktury bude též fyzicky přiložena ke Zboží a dostupná v Uživatelském účtu.

5.5.  Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete.V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

 

6.     DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA Vsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících mořností :

        a) Osobní odběr na Naší provozovně;

        b) Doručení prostřednictvím dopravní společnosti Česká pošta;

6.2.  Zboží je možno doručit pouze v rámci České republiky.

6.3.  Doba doručení vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v povrzení Objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

6.4.  Po převzetí zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě že došlo k závadě na obalu , která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky , není Vaší  povinností Zboží od dopravce převzít.

6.5.  V případě ,kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s vyjímkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, nemá to za následek porušení naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zárověň to , že Zboří nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi .Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, případně Zboží uskladnit, za což nám od vás náleží úplata ve výši 100,-. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám tot odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

6.6.  Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené.Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů.

6.7.  Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. v případě , kdy Zboží nepřevezmete, s vyjímkou případů dle čl. 6.4 Podminek, na Vás nebezpeční škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodu na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpeční škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

6.8.  V případě že Zboží nebylo v e-schopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:

      a) mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;

      b)prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.

 

7.     PRÁVA VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.  Zaručujeme , že v době přechodu nebezpeční škody na Zboží podle čl. 6.7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží :

       a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompaktibilitě,interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

       b) je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíte;

       c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;

       d) je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

       e) množstním , jakostí, a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompaktibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

       f) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžeme rozumně očekávat;

       g) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením Smlouvy;

7.2.  Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy(zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.3.  V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění(tedy Zboží reklamovat) zasláníme-mailu či dopisu na Naše asdresy uvedené u Našich identifikačních údajů, případně na adrese Luběnice 82, 78346. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č.1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit , jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu můžete následně bez našeho souhlasu změnit. reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem vadného plnění.

 7.4.  Máli Zboží vadu, máte následující práva:

        a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží, nebo

        b) na odstranění vady opravou Zboží

        ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Vás.

 7.5.  Jsme oprávnění odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

 7.6.  Dále máte právo na :

        a) přiměřenou slevu z ceny, nebo

        b) odstoupení od Smlouvy,

        jestliže :

        a) odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy,

        b) se vada projeví opakovaně,

        c) je vada podstatným porušením Smlouvy, nebo

        d) je z našeho prohlášení nebo okolnosti zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

  7.7.  Právo na odstoupení od Smlouvy nezáleží v případě, je-li vada zboží nevýznamná.

  7.8.  V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.

  7.9.  Vadou zboží není opotřebení Yboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

  7.10. Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrztení, ve kterém bude uvedeno :

          a) datum, kdy jste reklamaci uplatnili

          b) co je obsahem reklamace

          c) jaký způsob vyřízení reklamace požadujete,

          d) Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

  7.11. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od smlouvy nebo požedovat přiměřenou slevu.

  7.12. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace  oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či povrzením o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíte My.

  7.13. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboří.

  7.14. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatnit práva z vadného plnění vady, která se vyskatne u spotřebního Zboží ve plhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

 

  8.     ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  8.1.  K odstoupení od Smlouvy , tedy ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

  8.2.  V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupujičí Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi Zboží, pak do 14 dnů od jeho převzetí. v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato vhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně ,  začíná běžet dnem dodání první dodávky.

  8.3.  Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z naší strany, který tvoří přílohu č.2 Podmínek.

  8.4.  Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v §1837 Občanského zákoníku.

  8.5.  Lhůta k odstoupení dle § čl. 8.2. Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení , že od Smlouvy odstupujete.

  8.6.  V případě odstoupení od smlouy dle čl. 8.2. Podmínek jste povinni Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením Zboží k nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu doddání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením Zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

  8.7.  V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený k odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět k Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně oroginálního obalu.

  8.8.  V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2. Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyjste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem , jakým byjste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. v případě, že nakupujete Zboží v rámci podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli i bez udání důvodu.

  8.9.  My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existuji objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat ( zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 6.1. Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě , že nakupujete Zboží v rámci podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

  9.  ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

  9.1.  Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku

  9.2.  Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy popelka.sport@seznam.cz . Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

  9.3.  K mimosoudním řešením spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČO : 00020869,  internetová adresa http://www.coi.cz  . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr  je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smouvy uzavřené elektronickými prostředky.

  9.4.  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa :  http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 , o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  10.  ZAVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  10.1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek ( tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z přávních předpisů.

  10.2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

  10.3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně Vás však budeme informovat pouze v případě, že máte vytvořený uživatelský účet ( abyjste tuto informaci měli v případě, že budete objednávat nové Zboží, změna však nezakládá právo výpovědi, jelikož nemáme uzavřenou Smlouvu, kterou by bylo možné vypovědět), nebo Vám na základě Smlouvy máme dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti této změny. Výpovědní doba v případě, že výpoveď podáte, činí 2 měsíce. 

  10.4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předpovídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

  10.5. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

  10.6. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podnínky uložit.

  10.7. Tyto podnínky naývají účinnosti 1.8.2023 

 

 

 

 

      

 

 

 

I. Úvod

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě

CYKLO-SPORT POPELKA

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy, zaslané na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím.

V ceně zboží uvedené v internetovém obchodě není uvedeno balné a dopravné – balné a dopravné bude přičteno! Při objednávkách nad Kč 3500,- je poštovné a balné zdarma. Všechny ceny zboží v e-shopu jsou včetně DPH.


III. Expedice objednaného zboží

Není-li v popise objednávaného zboží uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno do 8 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku stornovat, pokud již dané zboží není možné dodat.

Prodávající má právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není skladem. O případné delší expediční lhůtě nebo nemožnosti dodat zboží bude kupující neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky.

Zásilky po ČR jsou odesílány na dobírku nebo po převodu na účet Českou poštou nebo dopravní firmou.
ZPŮSOB PLATBY CENA
dobírka 120 Kč
po připsání platby na účet 89 Kč
při nákupu nad 3500 Kč zdarma
individuální (u nadměrně těžkých či objemných zásilek-dohodou) budete informováni e-mailem nebo telefonicky

 

POZOR! Zásilky vracejte dopravní firmě, pokud je obal zásilky nebo i obsah zásilky viditelně poškozený vlivem nevhodné manipulace či přepravy! Takové zboží neprodleně vracejte dopravní firmě, poště s udáním důvodu "poškozený obal (zboží)".


IV. Reklamace

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím při převzetí prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat písemně nebo e-mailem a to do 3 dnů od převzetí zboží. V oznámení o reklamaci musí být uveden podrobný popis závady.

 

Písemně na adresu: Ul. U parku 79, Lutín, 78349

E-mailem: popelka.sport@seznam.cz   (viz kontakt)

 

Adresa a kontakty pro reklamace jsou shodné s adresou a kontakty uvedenými na těchto internetových stránkách.

V případě poškození zásilky přepravcem je nutné, aby kupující reklamoval závadu u přepravce, případně s ním sepsal reklamační protokol nebo poškozenou zásilku nepřevzal.

Do 3 pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu, v případě potřeby reklamace kupující zašle předmět reklamace pojištěnou poštovní průvodkou.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., Občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
V. Vrácení a výměna zboží

Výměna nebo vrácení zboží jsou možné pouze u nepoužitého zboží, v originálním, neporušeném obalu a je možné je uplatnit po konzultaci s prodávajícím, nejpozději však do 14 dnů od převzetí zboží kupujícím. Spodní prádlo z hygienických důvodů nevyměňujeme!! Zboží zaslané prodávajícímu na dobírku nelze bez předchozí dohody akceptovat.


VI. Ochrana osobních dat kupujícího, ochrana informací

Osobní údaje kupujícího, které jsou součástí objednávky nebo registrace nového zákazníka jsou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.
Prodávající tyto údaje zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky, a to pouze v nutném rozsahu.

Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromaždovány, zpracovávány a uschovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb. o  ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromaždování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. zasílání obchodních sdělení) a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Jaroslav Popelka, Luběnice 82, 78346. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická zejména prostřednictvím mailu popelka.sport@seznam.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.


VII. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

* Chyby a omyly v textech u produktů jsou vyhrazeny!!
* Obrázky jsou pouze informativního charakteru, některé fotografie produktů mohou obsahovat dekorativní předměty, které nemusí být součástí dodávky!

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení